Technik farmaceutyczny! bezpłatnie! Lublin!

Lublin Dodane : Lipiec 8, 2019 ID #880 Odsłon: 5, dzisiaj +1

Nauka trwa 2,5 roku (V semestrów), odbywa się w trybie zaocznym (sobota-niedziela)


Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik farmaceutyczny powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:


1) sporządzania i wytwarzania produktów leczniczych;


2) wykonywania czynności związanych z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu na podstawie ustawy – Prawo farmaceutyczne, w szczególności wydawania tych produktów;


3) uczestniczenia w analizach i procesie kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach.


W trakcie nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następującej kwalifikacji:


- MS.17. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi.


Nasza misją jest świadczenie usług edukacyjnych na najwyższym poziomie.
Pod naszym szyldem znajdziesz dwa typy działalności: edukacja i szkolenia.
Jako „praktycznie najlepsza szkoła w Lublinie” łączymy nauczanie zawodu w teorii z praktyką.


Posiadamy:


- uprawnienia szkoły publicznej


- status ośrodka egzaminacyjnego


Co zyskujesz:


- legitymację uprawniająca do zniżek w PKS, PKP, ZTM


- życzliwą obsługę i wykwalifikowanych nauczycieli


- bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS, UP, MOPS, GOPS


Wymagane dokumenty:


- świadectwo ukończenia szkoły średniej,  (oryginał, odpis, duplikat lub kopia poświadczona przez notariusza) – nie wymagamy matury!


- 2 zdjęcia


- zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do pobierania nauki