Szukaj: Kategoria Region zaawansowane
Data dodania Dodano: 2017-09-06 | Odsłon: 19
ID ogłoszenia: 27158

Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie wsi Dąbrówka


Stan przedmiotów: używane

Treść ogłoszenia:

Burmistrz Zbąszynka o g ł a s z a pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż nieruchomości będącej w zasobie Gminy Zbąszynek.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana,
położona w obrębie wsi Dąbrówka Wlkp. przysiółek DEPOT,
w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 804/29 o pow. 643 m2.

Przetarg został ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych,
ponieważ nieruchomość wyznaczona do sprzedaży nie może zostać zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.

Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci elektroenergetycznej.
Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie
w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr ZG1S/00029779/9.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

W ustaleniach nieobowiązującego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zbąszynek, plan przyjęty uchwałą Nr VI/31/94 Rady Miejskiej w Zbąszynku w dniu 9 grudnia 1994r. uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj. Zielonogórskiego nr 17 poz. 154, który przestał obowiązywać w dniu 31 grudnia 2003r. przedmiotowa nieruchomość znajdowała się w terenach oznaczonych symbolem „4MJ” strefa mieszkaniowa z dopuszczeniem usług nie powodujących uciążliwości dla otoczenia.
Dla nieruchomości nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

C e n a w y w o ł a w c z a nieruchomości ustalona została w wysokości 8.060,00 zł
/słownie: złotych osiem tysięcy sześćdziesiąt /


Warunkiem udziału w przetargu jest: wpłacenie wadium oraz okazanie dowodu wpłaty,
w przypadku osób fizycznych okazanie dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów
– aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Wysokość wadium 1.600,00 zł ( słownie: złotych jeden tysiąc sześćset )

Ustalone wadium należy wpłacić w pieniądzu (w zł) , w terminie do 06 października 2017r.,
na konto Gminy Zbąszynek prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek nr 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060, z dopiskiem „ wadium na działkę nr 804/29 w DEPOT”.
Decyduje data wpływu środków pieniężnych na konto gminy tj. najpóźniej do 06 października 2017r.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.
Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży.
Wadia uczestników, którzy przetargu nie wygrają wypłacone będą do trzeciego dnia od zamknięcia lub odwołania przetargu.
Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania przetargu.

Wyznacza się termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do dnia 06 października 2017r. do godziny 1330
do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku, biuro nr 17
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu,
wywieszona zostanie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku w dniu 09 października 2017r.

Przetarg odbędzie się 10 października 2017 r. o godzinie 1200
w sali nr 25 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Wysokość postąpienia określają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.


Wylicytowaną kwotę należy wpłacić na konto dochodowe gminy Zbąszynek nr 62 9660 0007 0010 1710 2000 0020 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek, tak by środki na koncie gminy znalazły się najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Koszty notarialne ponosi nabywca.

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 30 sierpnia 2017r.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 17 lub telefonicznie pod nr 68 38 49 140 wew. 37.
Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Gminy Zbąszynek oraz na stronie internetowej urzędu http://bip.zbaszynek.pl

Kontakt:


Dąbrówka Wielkopolska
Zbąszynek
lubuskie
Nr telefonu: 68 3849140
Gadu-Gadu:
Osoba kontaktowa: Pani Halina Kaczmarek
Wyślij wiadomość

Lokalizacja na mapie:
Cena:  8 060 zł
Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie wsi Dąbrówka


Jak skutecznie pisać ogłoszenia?

Bezpłatne ogłoszenie to pierwszy i najważniejszy kontakt z potencjalnym klientem, który dodatkowo nie kosztuje Cię ani grosza. To oferta, którą wysuwamy w jego stronę. Największe znaczenie ma tytuł ogłoszenia. Powinien być w miarę krótki i czytelny. Musi dokładnie opisywać produkt lub usługę oraz zawierać słowa kluczowe, które przyciągną wzrok wśród wielu konkurencyjnych ogłoszeń. Tytuł ogłoszenia jest ważny również dlatego, że jest to tytuł i nazwa strony indeksowanej w wyszukiwarkach internetowych, takich jak: Google, Bing, Netsprint itd. Pozwala to na znalezienie Twojego ogłoszenia nie tylko użytkownikom portalu ogłoszeniowego, ale też wszystkim osobom, które poszukują konkretnego produktu lub usługi w Internecie.

Darmowe ogłoszenie powinno zawierać zwięzłą, krótką treść, która będzie opisywać Twój produkt bądź usługę oraz jej cenę. Musi zachęcać do kontaktu i wywoływać wrażenie, że ogłoszenie zostało dodane przez osobę odpowiedzialną, przystępną i skorą do negocjowania. Zdjęcie jest bardzo istotnym elementem ogłoszenia (w przypadku wynajmu/sprzedaży nieruchomości bądź samochodu wręcz kluczowym), więc, jeśli tylko istnieje taka możliwość powinieneś je umieścić. Zdjęcie powinno w najbardziej atrakcyjny sposób przedstawiać naszą ofertę. Kolorowa miniatura może zdziałać cuda.

W treści ogłoszenia niezbędne jest podanie lokalizacji. Pozwala to zaoszczędzić naszemu potencjalnemu klientowi czas i pieniądze, które musiałby stracić próbując nas odnaleźć lub się z nami skontaktować. Portal bezpłatnych ogłoszeń "fanty24.pl" posiada opcję lokalizacji na mapce - wystarczy, że podasz nazwę miasta i ulicy dla zlokalizowania Twojej oferty. Podawanie numeru domu czy mieszkania nie jest wymagane.

Kolejnym niezbędnym elementem ogłoszenia jest kontakt. Im więcej możliwości kontaktu tym lepiej. Podaj więc swój numer telefonu, adres e-mail (nie będzie on widoczny w ogłoszeniu, będzie wykorzystywany jedynie przez mechanizm formularza kontaktowego), lub numer gg.