Szukaj: Kategoria Region zaawansowane
Data dodania Dodano: 2018-09-12 | Odsłon: 25
ID ogłoszenia: 35672

Syndyk sprzeda budynek biurowym-Gdańsk, Grota Roweckiego 12


Stan przedmiotów: używane

Treść ogłoszenia:

1. Przedmiotem przetargu jest (i) prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 165 o powierzchni 533 m2 wraz z prawem własności budynku biurowego o powierzchni 401,64 m2 oraz budowli znajdujących się na nieruchomości przy ul. Grota Roweckiego 12, 80-108 Gdańsk dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1G/00039025/6 oraz (ii) ruchomości zlokalizowane na nieruchomości wg załącznika nr 1 do regulaminu przetargu.
2. Operat szacunkowy dotyczący nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (tel. 22 639 45 55) oraz siedzibie spółki przy ul. Na Zboczu 75, 80-110 Gdańsk.
3. Pełna treść regulaminu przetargu, zawierająca między innymi szczegółowe wymogi formalne, które musi spełniać oferta, zamieszczona jest na stronie internetowej www.syndycy.com.pl, w zakładce licytacje oraz dostępna w biurze przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (tel. 22 639 45 55) i siedzibie spółki przy ul. Na Zboczu 75, 80-110 Gdańsk.
4. Cena wywoławcza: 1.330.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści tysięcy złotych) brutto.
5. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 30 listopada 2018 roku, w biurze przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa lub przesłać je na adres biura listem poleconym (decyduje data wpływu oferty do biura, nie zaś data nadania).
6. Oferenci zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych) przelewem na rachunek bankowy:

DWS Wybrzeże Sp. z o.o.
ul. Na Zboczu 75
80-110 Gdańsk

Raiffeisen Bank Polska S.A.
41 1750 0012 0000 0000 2372 5177

najpóźniej do dnia 30 listopada 2018 roku, przy czym nie spełnia tego warunku złożenie dyspozycji polecenia zapłaty, lecz wyłącznie zaksięgowanie kwoty wadium na wyżej wymienionym rachunku najpóźniej w dniu 30 listopada 2018 roku.

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 grudnia 2018 r., w biurze przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa o godz. 10.00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Prezesa Zarządu DWS Wybrzeże Sp. z o.o. lub osobę upoważnioną w obecności oferentów.
8. Po stwierdzeniu, iż złożone, co najmniej dwie oferty spełniają warunki formalne przewidziane w regulaminie, Prezes Zarządu DWS Wybrzeże Sp. z o.o. lub osoba upoważniona obligatoryjnie przeprowadzi w dniu i miejscu otwarcia ofert, aukcję (przetarg ustny).
9. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia wyboru oferty, zawrzeć umowę sprzedaży, a rachunek DWS Wybrzeże Sp. z o.o. winien być uznany całą zaoferowaną kwotą najpóźniej na 3 dni przed podpisaniem umowy, przy czym nie spełnia tego warunku polecenie zapłaty, lecz wyłącznie wpływ kwoty na rachunek DWS Wybrzeże Sp. z o.o. wskazany w niniejszym regulaminie.
10. Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz DWS Wybrzeże Sp. z o.o. w przypadkach, gdy:
a. wygrywający oferent nie wpłaci całości kwoty w sposób i w terminie wskazanym w pkt 9 lub
b. wygrywający oferent nie zawrze umowy sprzedaży w terminie wskazanym w pkt 9.
11. Wadium zostanie niezwłocznie zwrócone oferentom po przeprowadzeniu aukcji, a wadium wygrywającego oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, z zastrzeżeniami wynikającymi z pkt 10.
12. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący. DWS Wybrzeże Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyboru notariusza, u którego nastąpi podpisanie aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości.
13. Prezes Zarządu DWS Wybrzeże Sp. z o.o. lub osoba upoważniona zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu lub aukcji na każdym etapie bez podania przyczyn, a także zmiany warunków przetargu lub aukcji na każdym etapie bez podania przyczyn.
14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Kontakt:


Grota Roweckiego
Gdańsk
pomorskie
Nr telefonu: 226394555
Gadu-Gadu:
Osoba kontaktowa: Pan Sławomir Zach
Wyślij wiadomość

Lokalizacja na mapie:
Cena:  1 330 000 zł
Syndyk sprzeda budynek biurowym-Gdańsk, Grota Roweckiego 12Syndyk sprzeda budynek biurowym-Gdańsk, Grota Roweckiego 12Syndyk sprzeda budynek biurowym-Gdańsk, Grota Roweckiego 12


Jak skutecznie pisać ogłoszenia?

Bezpłatne ogłoszenie to pierwszy i najważniejszy kontakt z potencjalnym klientem, który dodatkowo nie kosztuje Cię ani grosza. To oferta, którą wysuwamy w jego stronę. Największe znaczenie ma tytuł ogłoszenia. Powinien być w miarę krótki i czytelny. Musi dokładnie opisywać produkt lub usługę oraz zawierać słowa kluczowe, które przyciągną wzrok wśród wielu konkurencyjnych ogłoszeń. Tytuł ogłoszenia jest ważny również dlatego, że jest to tytuł i nazwa strony indeksowanej w wyszukiwarkach internetowych, takich jak: Google, Bing, Netsprint itd. Pozwala to na znalezienie Twojego ogłoszenia nie tylko użytkownikom portalu ogłoszeniowego, ale też wszystkim osobom, które poszukują konkretnego produktu lub usługi w Internecie.

Darmowe ogłoszenie powinno zawierać zwięzłą, krótką treść, która będzie opisywać Twój produkt bądź usługę oraz jej cenę. Musi zachęcać do kontaktu i wywoływać wrażenie, że ogłoszenie zostało dodane przez osobę odpowiedzialną, przystępną i skorą do negocjowania. Zdjęcie jest bardzo istotnym elementem ogłoszenia (w przypadku wynajmu/sprzedaży nieruchomości bądź samochodu wręcz kluczowym), więc, jeśli tylko istnieje taka możliwość powinieneś je umieścić. Zdjęcie powinno w najbardziej atrakcyjny sposób przedstawiać naszą ofertę. Kolorowa miniatura może zdziałać cuda.

W treści ogłoszenia niezbędne jest podanie lokalizacji. Pozwala to zaoszczędzić naszemu potencjalnemu klientowi czas i pieniądze, które musiałby stracić próbując nas odnaleźć lub się z nami skontaktować. Portal bezpłatnych ogłoszeń "fanty24.pl" posiada opcję lokalizacji na mapce - wystarczy, że podasz nazwę miasta i ulicy dla zlokalizowania Twojej oferty. Podawanie numeru domu czy mieszkania nie jest wymagane.

Kolejnym niezbędnym elementem ogłoszenia jest kontakt. Im więcej możliwości kontaktu tym lepiej. Podaj więc swój numer telefonu, adres e-mail (nie będzie on widoczny w ogłoszeniu, będzie wykorzystywany jedynie przez mechanizm formularza kontaktowego), lub numer gg.